DÜZCE CUMAYERİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Kantin İhale İlanı

Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Kantin İhale İlanı

T.C.

CUMAYERİ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

İHALE İLANI

             Cumayeri Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Kantin Kiralama işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince "Açık Artırma ? Pazarlık Usulü" ile ihale edilecektir.                                                                                                                                                                                            

A - İHALE KONUSU HAKKINDA BİLGİLER

 

PAZARLIĞA KONU OLAN KANTİNİN :

 

a) İl/İlçe                                                 : Düzce / Cumayeri

b) Okul adı                                            : Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürlüğü

c) Okulun adresi                                   : Mehmet Akif Mahallesi 308. Sokak No:1 Cumayeri

d) İhale Yapacak Olan İdare              : Cumayeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

e) İhale Şekli                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g         

                                                                   maddesi gereğince pazarlık usulü

f) Kira Tespit Komisyonunca

    Belirlenen Muhammen Bedel       : 800,00-TL x 9 = 7.200.000,00-TL

                                                                   (Yedibin ikiyüz TürkLirası, 9 Aylık)

g) İhalenin Yapılacağı Yer                   : Cumayeri  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

                                                                   Çevrik Mahallesi Hükümet Konağı Kat : 4     

                                                                   Cumayeri/DÜZCE Tel : 0380 735 31 57 - 59                                                                                                                                                              

h) Geçici Teminat Bedeli % 3             :  216,00-TL (İkiyüzonaltı-TL)

ı) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat  : 10 Ocak 2020 Cuma günü Saat :11:30

i) Öğrenci Mevcudu                             : Toplam 240 Öğrenci + 32 Personel bulunmaktadır.    

k) Kantin Alanı                                      : 15 m2

l) İşin Başlama Tarihi                           : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren

m) İşin Süresi                                        : Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler  yoksa birer

                                                                   yıllık  sürelerle en fazla 5 (Beş) yıl                                                                              

B - İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 

1. T.C. vatandaşı olmak

2. Gerçek kişi olmak (Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar)

3. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. ( 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar.)

4. Başka bir kantin işletiyor olmamak. ( Kişinin sonradan başka bir kantin çalıştırdığının tespit edilmesi halinde ilgili hakkında Devlet İhale Kanunu gereğince işlem yapılacaktır.)

5. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

6. Adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair ilgili esnaf odasından alınmış güncel tarihli belge. Farklı ilde ikamet edenler ve ilgili meslek belgesini il dışından almış olanlar, kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklı olmadığına dair belgeleri ayrıca asıl belgelerini temin ettikleri ilden de alacaklardır. (Başka kantin işlettiğinin ve ihaleden men yasağı olduğunun anlaşılması halinde kira sözleşmesi tek taraflı fesh edilip kantin tahliye ettirilir ve teminatı irad kaydedilir)

7. İhalesi yapılacak okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmamak. (İstekli ihalesi yapılacak okul idaresinden okul servis taşımacılığı yapmadığına dair yazı alacaktır)

8. İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamaz.

9. İşletme süresi sona ermeden kendi isteği ile kantin işletmesini bırakan veya fesh yoluyla bıraktırılan kantin işletmecisinin kendisi, eş ve çocukları ile ikinci derece kan ve sıhri hısımları aynı okulun yeni yapılacak kantin ihalesine katılamazlar. Bu durumda olanlar ihaleye katılsalar bile evrakları değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir. (Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde kira sözleşmesi tek taraflı fesh edilip kantin tahliye ettirilir ve teminatı irad kaydedilir)

10. En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmak ve 61 yaşından gün almamış olmak.

11. Diğer şartlar ve istenen belgeler ihale şartnamesinde mevcuttur. İhaleye katılmak isteyenler ilgili şartnameyi T.C. Ziraat Bankası Cumayeri Şubesinde Bulunan Cumayeri İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü 11252016-5001 numaralı hesaba 50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırarak makbuz karşılığında en geç ihaleden bir gün önce Cumayeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Bölümü'nden teslim alacaklardır.

C - İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

 

1.İkametgâh Senedi (6 aydan eski olmamak)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Sabıka Kaydı (6 aydan eski olmamak)

4. Şartname Alındı Dekontu.

5. İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği aslı.  (50,00 TL makbuz karşılığı ihaleden en geç bir gün önce Cumayeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak)

6. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (İhaleye ustalık, İşyeri açma, Kalfalık ve Kurs Bitirme Belgelerinin asılları veya idarece onaylı fotokopileri sunulacaktır.)

7. Adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına dair ilgili esnaf odasından alınmış güncel tarihli belge. (Son üç ay içinde alınmış olacak )

8. İhalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair ilgili esnaf odasından alınmış güncel tarihli belge. (Son üç ay içinde alınmış olacak )

9. İhalesi yapılacak okulun öğrenci servis taşımacılığını yapmadığına dair kantin kiralama ihalesi yapılacak okul idaresinden alınacak yazı.

10. Sağlık Raporu (6 aydan eski olmamak)

11. En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olduğuna dair diploma aslı veya idarece onaylı fotokopisi.

12. Geçici teminat; Cumayeri İlçe Mal Müdürlüğü veznesine  aylık muhammen bedelin toplam 9 aylık tutarının %3'una (Yüzde üçü) tekabül eden 216,00 TL (İkiyüzonaltı TürkLirası) geçici teminat olarak yatırıldığına dair dekont 'un aslı.

D - DİĞER HUSUSLAR

 

          İhaleye, ihale şartlarını taşımayanlar kabul edilmez.

İhaleye katılanlar, ihalesine girdikleri okul kantinini yerinde görmüş, ihale şartnamesini ve sözleşme tasarısının tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

          İhale ve kiralama ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar yüklenici tarafından ödenecektir.

Kantin alanı elektrik, su ve ısınma giderleri Muhammen Bedel Komisyonunca belirlenen tutarlar üzerinden işletmeci tarafından yıllık peşin olarak ödenecektir. İstekli bu hususta ilgili idareden bilgi alabilecek olup şartları önceden aynen kabul etmiş sayılır.

          İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri tarafından onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

          İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

          İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar ihale dosyasını usulüne uygun olarak ihalenin yapılacağı 10 Ocak 2019 Cuma günü saat 10:30'a kadar Cumayeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümüne teslim edeceklerdir. İştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir. Posta kanalı ve ihale başlama saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

           Başvurular katılımcı tarafından bizzat yapılacaktır. İhalede belgeleri eksik olan katılımcıların başvuruları iptal edilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

           İŞBU İHALE İLANI : 23.12.2019 Pazartesi günü saat 11:00'den 09.01.2020 günü saat 17.00'a    kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfalarında veya  ilgili idarelerin ilan panolarında asılı kalacaktır.                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                 Yunus YILDIZ        

İlçe Milli Eğitim Müdürü

Hükümet Konağı Kat.4 Cumayeri/DÜZCE - 0380 735 31 57 59

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.